...

Informacja RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych


I [Administrator danych]

YUIN MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 01-469, ul. Marysin 25B/23 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000776049, posiadającą numer REGON: 382795160, numer NIP: 5223153571.

jest Administratorem ustalającym cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”.

Z administratorem danych można kontaktować się:

1) pod adresem korespondencyjnym: Warszawa 01-469, ul. Marysin 25B/23;

2) pod adresem poczty elektronicznej: biuro.management@yuin.pl.

II [Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych]

Administrator przetwarza podane przez osobę dane osobowe w celach marketingowych na podstawie odrębnej, dobrowolnie wyrażonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Ponadto Administrator dokonuje profilowania na podstawie podanych przez osobę danych osobowych w celu analizy potrzeb i preferencji, a następnie na tej podstawie dostosowują dopasowane informacje marketingowe o wybranych produktach lub usługach Administratora kierowanych do tej osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie podanych przez osobę danych osobowych i nie łączy informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Dzięki profilowaniu Administrator może kierować przekaz marketingowy bardziej pożądany przez jego odbiorców, co stanowi korzyść zarówno dla Administratora, jak i dla osób, których dane dotyczą, ponieważ w ten sposób Administrator ogranicza kierowanie przekazu marketingowego dotyczącego produktów lub usług, które z dużym prawdopodobieństwem nie leżą w obszarze zainteresowań tej osoby, a zamiast tego kieruje informacje, które mogą być przekazem wartościowym dla odbiorcy tej informacji marketingowej.

Administrator udziela odpowiedzi na zapytania o ofertę dot. inwestycji lub nieruchomości oraz ofertę ich finansowania prezentowanej przez Administratora na swoich stronach internetowych lub folderach reklamowych - uzasadnieniem przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III [Czas przetwarzania danych osobowych]

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celach marketingowych do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub złożenia sprzeciwu.

Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora.

IV [Odbiorcy danych osobowych]

Administrator może ujawniać dane osobowe wyłącznie podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej lub doradczej, usług dot. funkcjonalności mieszkań i wykończenia wnętrz.

Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem:

organów państwowych, wobec których administrator jest obowiązany do dokonywania ujawnień;

operatorów pocztowych oraz firm kurierskich;

podmiotów świadczących obsługę prawną Administratora.

V [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VI [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

telefonicznie: (22) 531 03 00.

VII [Postanowienia Końcowe]

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług.

Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o Pani/Pana aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia Pani/Panu informacji o produktach i usługach, których nabyciem może być Pani/Pan najbardziej zainteresowana/y. Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje jednak pracownik lub współpracownik Administratora, czyli nie jest ona wyłącznie zautomatyzowaną decyzją.

VIII [Akty prawne przywoływane w klauzuli]

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1).Polityka cookies witryny internetowej

Szanowni Państwo informujemy, że w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniach, jednakże w każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Informacje i zasady wykorzystania plików cookies:

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel witryny czyli YUIN MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 01-469, ul. Marysin 25B/23 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000776049, posiadającą numer REGON: 382795160, numer NIP: 5223153571.

Przez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkowników witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, która jest dostosowana do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury oraz funkcjonalności i zawartości;

Używając plików cookies w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości Użytkowników witryny na podstawie informacji przechowywanych w plikach cookies.

W ramach Naszej witryny internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

sesyjne (session cookies) - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

stałe (persistent cookies) – to pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

wydajnościowe – to pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z witryny internetowej (np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach);

funkcjonalne – to pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień (np. w zakresie wybranego rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, wyrażonych zgód);

reklamowe – to pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika witryny.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem witryny reklamodawców oraz partnerów. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów właściciela witryny podlegają ich własnej polityce cookies oraz polityce prywatności.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Użytkowników je stosujących. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome - Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – wybór odpowiedniej opcji;

Internet Explorer - Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – wybór odpowiedniej opcji;

Mozilla Firefox - Menu > Opcje > Prywatność > Historia – wybór odpowiedniej opcji;

Opera - Opera Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – wybór odpowiedniej opcji;

Safari - Safari Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – wybór odpowiedniej opcji.